Zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb. neboli zákoník práce

Zákoník práce upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními, 

 

  Všeobecná ustanovení  
§ 1 - § 5 Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů  
§ 6 - § 12 Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů  
§ 13 - § 15 zrušena  
§ 16 - § 17 Rovné zacházení a zákaz diskriminace  
§ 18 - § 29 Právní úkony  
  Pracovní poměr  
§ 30 - § 32 Postup před vznikem pracovního poměru  
§ 33 - § 39 Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru  
§ 40 - § 47 Změny pracovního poměru  
§ 48 - § 73a Skončení pracovního poměru  
§ 74 - § 77 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  
  Pracovní doba a doba odpočinku  
§ 78 - § 80 Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby  
§ 81 - § 87 Rozvržení pracovní doby  
§ 88 - § 89 Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka  
§ 90 - § 92 Doba odpočinku  
§ 93 - § 93a Práce přesčas  
§ 94 Noční práce  
§ 95 Pracovní pohotovost  
§ 96 - § 99 Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku  
§ 100 Zmocňovací ustanovení  
  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
§ 101 - § 102 Předcházení ohrožení života a zdraví při práci  
§ 103 - § 106 Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance  
§ 107 - § 108 Společná ustanovení  
  Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů ze základního pracovněprávního vztahu  
§ 109 - § 112 Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohod  
§ 113 - § 121 Mzda  
§ 122 - § 137 Plat  
§ 138 Odměna z dohod  
§ 139 Mzda nebo plat při výkonu jiné práce  
§ 140 Odměna za pracovní pohotovost  
§ 141 - § 144 Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohod a odměně za pracovní pohotovost  
§ 145 - § 150 Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu  
  Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce  
§ 151 - § 155 Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce  
§ 156 - § 172 Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3  
§ 173 - § 181 Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3  
§ 182 - § 189 Společná ustanovení o cestovních náhradách  
§ 190 Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce  
  Překážky v práci  
§ 191 - § 205 Překážky v práci na straně zaměstnance  
§ 206 Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance  
§ 207 - § 210 Překážky v práci na straně zaměstnavatele  
  Dovolená  
§ 211 Základní ustanovení  
§ 212 - § 214 Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část, výměra dovolené a dovolená za odpracované dny  
§ 215 Dodatková dovolená  
§ 216 - § 223 Společná ustanovení o dovolené  
  Péče o zaměstnance  
§ 224 - § 226 Pracovní podmínky zaměstnanců  
§ 227 - § 235 Odborný rozvoj zaměstnanců  
§ 236 Stravování zaměstnanců  
§ 237 - § 247 Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců  
  Náhrada škody  
§ 248 - § 249 Předcházení škodám  
§ 250 - § 264 Odpovědnost zaměstnance za škodu  
§ 265 - § 271 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu  
§ 272 - § 274 Společná ustanovení o odpovědnosti za škodu  
§ 275 Zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání  
  Informování a projednání, působnost odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
§ 276 - § 277 Základní ustanovení  
§ 278 - § 280 Informování a projednání  
§ 281 - § 285 Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
§ 286 - § 287 Působnost odborové organizace  
§ 288 - § 299 Přístup k nadnárodním informacím  
  Společná ustanovení  
§ 300 Množství práce a pracovní tempo  
§ 301 - § 304 Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiné povinnosti zaměstnanců, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti  
§ 305 - § 306 Vnitřní předpis  
§ 307 Mzdová, platová a ostatní práva  
§ 308 - § 309 Agenturní zaměstnávání  
§ 310 - § 311 Konkurenční doložka  
§ 312 - § 315 Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek  
§ 316 Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance  
§ 317 - § 319 Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání k výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie  
§ 320 - § 323 Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích  
§ 324 zrušena  
§ 325 - § 328 Zajištění závazků a smrt zaměstnance  
§ 329 - § 333 Zánik práva, vrácení neprávem vyplacených částek a uplynutí doby  
§ 334 - § 337 Doručování  
§ 338 - § 345 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů a přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů  
§ 346 Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí  
§ 347 - § 350 Zvláštní zákazy a výklad některých pojmů  
§ 351 - § 362 Průměrný výdělek  
§ 363 Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie a ustanovení, od kterých není možné se odchýlit  
  Přechodná a závěrečná ustanovení  
§ 364 - § 394 Přechodná ustanovení  
§ 395 - § 396 Závěrečná ustanovení  
  Charakteristiky platových tříd  
  Poznámky pod čarou