O úřadu práce

Dne 1. dubna 2011 nabyl účinnosti zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Státní správu na úseku zaměstnanosti do 31. března 2011 zabezpečovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a 77 samostatných úřadů práce. Správní obvody úřadů práce byly shodné s územními obvody okresů. Z těchto 77 úřadů práce byl v každém kraji jeden úřad práce nad rámec vymezené působnosti pověřen zabezpečením určitých činností v rámci kraje. Celkem úřady práce působily v cca 250 místech v oblasti zaměstnanosti a v cca 400 místech v oblasti státní sociální podpory.

Co je cílem nového uspořádání služeb zaměstnanosti

Nové uspořádání služební zaměstnanosti má eliminovat výše uvedené problémy, které přináší současná struktura služeb zaměstnanosti. V souvislosti s tím by mělo být dosaženo:

  • oddělení a posílení tvorby strategie, koncepce a legislativy politiky zaměstnanosti od realizace politiky zaměstnanosti,
  •  přenesení řízení realizace politiky zaměstnanosti na specializovaný úřad veřejné správy – Úřad práce České republiky, včetně stávajících příslušných útvarů,
  •  posílení role krajského úřadu práce jako hlavního aktéra realizace politiky zaměstnanosti na území kraje ve vazbě na uskutečněné změny struktury  státní správy a samosprávy,
  • vytvoření podmínek pro zlepšení komunikace a spolupráce krajského úřadu práce s krajským úřadem, krajskou samosprávou a ostatními aktéry na trhu práce na území kraje. Z hlediska podnikatelů lze předpokládat pozitivní dopady v důsledku sjednocení rozhodovací činnosti úřadů práce,
  • soustředění vybraných činností a úkolů úřadů práce na okresní úrovni na krajský úřad a zefektivnění výkonu politiky zaměstnanosti,
  • uspoření personálních a vedlejších nákladů a využití těchto úspor k posílení výkonu kontrolní činnosti.

Úřad práce České republiky nahradí dosavadních 77 samostatných úřadů práce. Důvodem pro jejich sloučení v jednu organizační složku státu je zejména zefektivnění řízení výkonu státní správy v oblastech zaměstnanosti a státní sociální podpory a snížení nákladů na provoz soustavy pracovišť, které zabezpečují výkon státní správy v těchto oblastech.

Organizační uspořádání Úřadu práce a jeho Řízení

V Úřadu práce působí generální ředitelství, 14 krajských poboček (pro hlavní město Prahu, Příbram, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Olomouc, Ostrava a Zlín –dále jen „krajské pobočky“). Součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště.

Nové organizační uspořádání má zabezpečit jednak úzkou provázanost na krajské územní uspořádání, jednak zachovat občanům prostřednictvím kontaktních pracovišť co nejlepší dostupnost. Oproti předchozí struktuře se jako základní organizační jednotka stanoví krajská pobočka. Toto členění umožní lepší řízení soustavy (generální ředitel bude řídit 14 ředitelů krajských poboček) a v neposlední řadě vhodnou míru centralizace výkonu agend. Pro zachování dostupnosti služeb pro občany bude zřízena síť kontaktních pracovišť. Budou postupně zřízena v pověřených obcích třetího stupně, tedy v 226 místech v celé republice.    

Úkoly Úřadu práce

Úřad práce plní úkoly v oblastech zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a státní sociální podpory, v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti, zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů a zákonem o státní sociální podpoře. Úřad práce plní další úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených jinými právními předpisy. Věcná příslušnost se oproti předchozímu stavu nemění.

Zákon novelizuje dalších 30 zvláštních právních předpisů

Jedná se o změnu zákonů: o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, o státní sociální podpoře, o péči o zdraví lidu, o kolektivním vyjednávání, živnostenského zákona, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, o bankách, o daních z příjmů, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o spořitelnách a úvěrních družstvech, o důchodovém pojištění, o zemědělství, o zajišťování obrany České republiky, o pobytu cizinců na území České republiky, o sociálně-právní ochraně dětí, o investičních pobídkách o evidenci obyvatel, o rozpočtových pravidlech, služebního zákona, školského zákona, o inspekci práce, o sociálních službách, o životním a existenčním minimu, o pomoci v hmotné nouzi, o veřejných zakázkách, insolvenčního zákona, o nemocenském pojištění, zákoníku práce a o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

V souvislosti se zřízením Úřadu práce bylo nutno novelizovat také zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 73/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., a zákona č. 217/2009 Sb., neboť jednotlivé činnosti vykonávané v rámci tohoto zákona jsou děleny mezi Úřad práce ČR, krajské pobočky Úřadu práce a kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce.

Novela zákona č. 118/2000 Sb. dělí činnosti následovně:

Úřad práce ČR prostřednictvím krajských poboček zejména rozhoduje ve věcech zákona č. 118/2000 Sb., uspokojuje mzdové nároky zaměstnanců zaměstnavatelů a provádí z těchto mzdových nároků před jejich výplatou srážky a odvody. Dále např. zaměstnavatel či správce uhrazuje (pokud to majetková podstata zaměstnavatele umožňuje) finanční prostředky Úřadu práce. Úřadu práce se rovněž od zaměstnavatele, správce či zaměstnance vracejí finanční prostředky, které byly zaměstnanci přiznány neprávem.

Krajské pobočky Úřadu práce např. zveřejňují na svých úředních deskách informace soudů o zaměstnavatelích, se kterými bylo zahájeno insolvenční řízení a jejichž zaměstnanci mohou uplatnit své splatné mzdové nároky u úřadu práce, jakož i informace o lhůtách, ve které tak mohou učinit. U těchto krajských poboček podávají zaměstnanci své žádosti o uspokojení mzdových nároků a pokud nejsou místně příslušné, zašlou žádost místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce k dalšímu řízení.

Kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce, kde mohou zaměstnanci rovněž podávat své žádosti o uspokojení mzdových nároků, které jsou potom těmito kontaktními pracovišti krajských poboček Úřadu práce zasílány místně příslušným krajským pobočkám Úřadu práce k dalšímu řízení, čímž je zachován dosavadní princip zákona č. 118/2000 Sb. Dále zveřejňují na svých úředních deskách informace soudu o zaměstnavatelích, se kterými bylo zahájeno insolvenční řízení a jejichž zaměstnanci mohou požádat úřad práce o uspokojení mzdových nároků, jakož i informace o lhůtách,ve kterých tak mohou učinit.

Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

V návaznosti na vznik jednoho Úřadu práce ČR a stanovení jeho vnitřní organizační struktury se upravuje působnost v oblasti státní sociální podpory. Dosavadní kompetence úřadů práce v prvním stupni řízení o dávkách státní sociální podpory přecházejí na krajské pobočky Úřadu práce. Ostatní orgány státní sociální podpory a jejich činnosti zůstávají touto změnou nedotčeny.

Přechodným ustanovením se upravuje další postup ve správních řízeních, která do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebyla dokončena vydáním pravomocného rozhodnutí.